top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

A) Genel Bilgilendirme

 

Data Credence Pazar Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 sayılı 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile Sizlere, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

 

B) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Şirketimize ait Darlink isimli Mobil Uygulama üzerinden, sizinle yüz yüze iletişime geçen saha çalışanlarımız tarafından araştırma konumuz doğrultusunda alınan cep telefonu numaranız tarafınızın katıldığı anket sonrasında ankete katılıp katılmadığınızı ve vermiş olduğunuz yanıtları kontrol amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilmesi, Şirketimizin yürütmekte olduğu araştırmanın sağlıklı sonuçlara ulaşması ve kamuoyunun doğru sonuçlarla bilgilendirilebilmesi amacıyla tarafınızdan alınacak açık rızaya istinaden Şirketimizce belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmektedir. Bununla birlikte, açık rızanızı alabilmek adına cep telefonu numaranız, kişilik haklarınızın korunması ve 6698 s. Kanun’dan doğan aydınlatma ve açık rıza alma yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz hukuki sebeplerine istinaden tarafınızdan açık rıza alabilmek için onay kodu göndermek amacıyla SMS gönderimi suretiyle işlenecektir. Açık rıza vermemeniz halinde ise cep telefonu numaranız derhal silinmek suretiyle imha edilecektir.

 

C) Kişisel Verilere İlişkin Ayrıntılı Bilgilendirme (Hangi verilerinizi işliyoruz? Nasıl işliyoruz? Kimlere aktarıyoruz?)

 

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, cep telefonu numaranızdan ibarettir.

 

Söz konusu kişisel veriler, araştırma konumuz doğrultusunda; sadece Şirket sisteminde araştırma sonucu rapor tamamlanıncaya kadar ve en fazla 1 yıl boyunca tutulmakta ve akabinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile 30224 sayılı 28.10.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ilgili hükümleri uyarınca silinmek veyahut yok edilmek suretiyle imha edilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmaksızın iş bu bilgilendirme metninde belirtilen amaçlar dışında hiçbir şekilde kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ile KVKK’nın 8/2 ve 9/2’nci maddesi şartlarının varlığı ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

 

Şirketimiz yukarıda saydığımız haller doğrultusunda, sistemimizde bulunan bir kişisel verinizi aktarmak zorunda kalırsa, kişisel verilerin aktarımı sırasında veri koruması adına gerekli ve kanun koyucu tarafından öngörülen tüm idari ve teknik tedbirleri alacağını taahhüt eder.

 

Şirketimiz, işbu aydınlatma metni vasıtasıyla, işlenen kişisel verilerinizin tarafımızca işlendiğini ve işbu veri işleme işlemlerinin dayandığı hukuki sebebi izah etmiştir.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, dahil olduğunuz araştırma konumuz kapsamında talep edilebilecek kişisel verileriniz, siz katılımcıların açık rızasının mevcut olması durumunda veya uymakla mükellef olduğumuz yasalar çerçevesinde ve özellikle KVKK m.5/2’de belirtilen durumlarda veya başkaca bir kanuni dayanak uyarınca söz konusu kişisel verilerinizi Şirketimizden resmi olarak talep edebilecek yetkiyi haiz kamu kurum ve/veya kuruluşları ve yine gerekli teknik ve idari önlemlerin alınması koşuluyla, bahse konu kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

 

Şirketimizin İstanbul Ticaret Odası Sicil’ndeki kayıt bilgilerine ulaşmak için www.ito.org.tr internet adresine erişim sağlayabilirsiniz.

 

D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

 

Kişisel verileriniz yasalara uygun olacak şekilde, saha çalışanımızın siz katılımcılarla yüz yüze yapacağı anket çalışmasında Şirketimiz uygulaması olan Darlink isimli mobil uygulama üzerinden yapacağı veri girişi ile Şirketimizce toplanmakta ve yine toplanan veriler Şirket veri tabanına otomatik yollarla kaydedilmektir.

 

E) Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

 

KVKK m.4/2-b hükmü uyarınca kişisel verilerin işlenmesinde doğru ve güncel olma ilkesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, siz katılımcıların Şirketimiz ile paylaştığı kişisel verilerinin doğru ve güncel olması gerekmekte olup Şirketimiz veri tabanında katılımcıların yanlış ve/veya eksik bilgi vermesi nedeniyle doğru ve güncel olmayan verilerin bulunması halinde doğacak sorumluluk katılımcılara aittir.    

 

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri posta veya e-posta yoluyla bize bildirebilirsiniz.

 

F) Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi 

 

Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, tarafımızca yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında işlenmekte olup KVKK md. 7/f.1'e göre veri işleme amacının ortadan kalmasına müteakip Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ilgili hükümleri ve işbu Yönetmelik’e uygun olarak hazırlanmış Şirketimiz Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca kendiliğinden veya ilgili kişi sıfatınız nedeniyle talebiniz üzerine Şirketimiz veri tabanından silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

 

G) Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler 

 

Şirketimiz doğrudan veriler ve özellikle de kişisel veriler dahilinde faaliyet gösteren bir şirket olması nedeniyle veri koruması Şirketimiz için en önemli konular arasındadır.

 

Bu nedenle, kişisel verilerinizin tam anlamıyla korunması (yetkisiz erişimin engellenmesi, veri kaybına ilişkin teknik tedbirlerin alınması, yine işbu verilerin ifşa edilmesi, değişikliğe uğraması, olası hatalım kullanımların engellenmesi vb. hususlar) yönünden gerek kanun koyucu tarafından gerek ise uygulamada veri koruma amacıyla geliştirilen ve kullanılmakta olan teknik ve idari tedbirler Şirketimiz tarafından alınmaktadır.

 

Yine yasal bir uygulama olarak, Şirketimizin aldığı tüm teknik ve idari önlemlere rağmen öngörülemeyen bir siber saldırı vb. durumların meydana gelmesi halinde veri korumasında bir eksiklik görülmesi veya ilgili kişilerin verilerinin zarar görmesi ya da işbu kişisel verilerin 3.kişilerce ele geçirilmesi hallerinde; Şirketimiz mevcut durumu derhal analiz edecek ve siz katılımcılar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na resmi bir bildirimde bulunacaktır.

 

H) Verileri İşlenen Katılımcıların Hakları

 

Verileri işlenen ve kanun koyucu nezdinde “ilgili kişi” sıfatını haiz siz katılımcıların KVKK m.11 uyarınca belirli hakları bulunmakta olup söz konusu haklar aşağıda bilginize sunulmaktadır. Şöyle ki;

 

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin,

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

 

6698 Sayılı Kanun md. 11’de yer alan bu haklarınızı kullanmak için bizimle her zaman posta veya e-posta yoluyla irtibata geçebilirsiniz.

 

www.datacredence.com 

Data Credence Pazar Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti.

bottom of page